2024.05.15-től hatályos szabályozás ITT elérhető.

 

Hatályos: 2023.10.15.

A Seniorcentrum Kft. mint adatkezelő a 2016/679 (EU) európai parlamenti és tanácsi rendelet [GDPR] előírásai alapján az alábbi tájékoztatást nyújtja a szolgáltatások igénybevétele céljából a Seniorcentrum Platformon regisztráló magánszemélyek (megrendelők) és az általuk megjelölt más magánszemélyek (szolgáltatást igénybe vevők) mint érintettek részére a Seniorcentrum Platformon történő regisztráció és a Seniorcentrum Platform használata során, valamint a szolgáltatások igénybevételével kapcsolatosan megvalósuló adatkezelésekkel kapcsolatban:

 1. Fogalom meghatározások

Seniorcentrum Platform: A Seniorcentrum Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság által az app.seniorcentrum.hu weboldalon működtetett online felület, amelynek célja, hogy összekösse egymással az ápolást vagy gondozást igénylő, gyógytornászt vagy más szolgáltatót, illetve tanácsadót kereső idős embereket az ilyen szolgáltatásokat nyújtó szakemberekkel, illetve szolgáltatókkal.

Szolgáltató: A Seniorcentrum Platformon regisztrált magánszemélyek, illetve általuk megjelölt más magánszemélyek részére ápolási, gondozási, gyógytorna vagy más, hasonló szolgáltatást, továbbá idősgondozási tanácsadást nyújtó egyéni vállalkozó, egyéni cég, vagy gazdasági társaság,  továbbá  háztartási munka keretén belül nyújtható szolgáltatást nyújtó természetes személy, aki ezt a tevékenységét nem egyéni vállalkozóként vagy társas vállalkozóként végzi.

Megrendelő: Az a személy, aki a Seniorcentrum Platformon keresztül a Seniorcentrum Platformon regisztrált valamely Szolgáltató szolgáltatását saját maga vagy más (a szolgáltatást igénybe vevő) számára megrendeli.

Szolgáltatást igénybe vevő: Az a – Megrendelő által megjelölt – személy, aki részére a Szolgáltató a Seniorcentrum Platformon keresztül megrendelt szolgáltatást ténylegesen nyújtja. A Szolgáltatást igénybe vevő személye lehet azonos a Megrendelővel, de el is térhet tőle.

Megrendelői ÁSZF: a Seniorcentrum Platform használatára és a Seniorcentrum Kft. szolgáltatásainak a Megrendelők általi igénybevételére vonatkozó általános szerződési feltételeket tartalmazó dokumentum.

 1. Ki kezeli az Ön személyes adatait?

Az adatkezelő neve: Seniorcentrum Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: a „Seniorcentrum Kft.”)

Cégjegyzékszáma: 01-09-415257

Székhelyének címe: 1144 Budapest, Vezér utca 47. 8. em. 85.

Képviselője: Csillag Gabriella Erzsébet ügyvezető

Telefonszáma: +36 20 494 6404

E-mail címe: info@seniorcentrum.hu

Honlap címe: www.seniorcentrum.hu

Határozat szám: BP/0701/039214-1/2023-1387

 1. Milyen adatokat kezelünk?

A Seniorcentrum Platformon a Megrendelők és a Szolgáltatást igénybe vevők alábbi személyes adatait kezeljük:

 1. a) A Megrendelő azonosító adatai: vezetéknév, keresztnév, profilkép;
 2. b) A Megrendelő kapcsolattartási adatai: e-mail cím, telefonszám;
 3. c) A Megrendelő számlázási címe;
 4. d) A bankkártya zárolásával és megterhelésével kapcsolatos adatok;
 5. e) A Szolgáltatást igénybe vevő adatai: vezetéknév, keresztnév, életkor, cím és a bejutáshoz szükséges információk (szükség szerint), gondnokának elérhetősége (ha van), a vele együtt élő vagy egyébként jelenlévő cselekvőképes (nagykorú és gondnokság alatt nem álló) személy elérhetősége (ha van);
 6. f) A Szolgáltatást igénybe vevő mentális és fizikai állapotára vonatkozó információk (állapotfelmérő lap);
 7. g) Az igénybe vett szolgáltatással kapcsolatos adatok: típusa, tevékenységek, időpont, státusz;
 8. h) A Szolgáltató és a Megrendelő, illetve a Szolgáltatást igénybe vevő között a Seniorcentrum Platformon keresztül váltott üzenetek.
 9. i) Az igénybe vett szolgáltatással kapcsolatos visszajelzések: értékelések és panaszok, a panaszok kivizsgálása és kezelése során rögzítésre kerülő, illetve keletkező adatok, a panaszról felvett jegyzőkönyvben rögzített adatok;
 10. j) A Megrendelő általi szerződésszegéssel, valamint a Megrendelő és a Seniorcentrum Kft. közötti szerződés megszüntetésével kapcsolatos adatok;
 11. k) A Platform használata során keletkező adatok: regisztráció időpontja, jelszó, a be- és kilépések időpontja, profil inaktiválásának időpontja;
 12. l) Adatkezelési tevékenységünkkel kapcsolatban: hozzájárulás alapú adatkezelés esetén a hozzájárulás megadása, megtagadása, visszavonása; jogos érdekeink alapján történő adatkezelés esetén a tiltakozás jogának gyakorlása, egyéb érintetti jogok gyakorlása.

Felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben a szolgáltatásokat nem saját maga, hanem más Szolgáltatást igénybe vevő részére rendeli meg, akkor biztosítani köteles, hogy a Szolgáltatást igénybe vevő a jelen adatkezelési tájékoztatót megismerje és elfogadja, továbbá köteles beszerezni a Szolgáltatást igénybe vevő kifejezett hozzájárulását az Ön által megadott adatainak a jelen adatkezelési tájékoztató szerinti kezeléséhez. Az Ön kötelezettsége továbbá, hogy haladéktalanul tájékoztassa a Seniorcentrum Kft.-t arról, ha a Szolgáltatást igénybe vevő a hozzájárulását visszavonta vagy más érintetti jogát kívánja gyakorolni (l. lent a 7. pontban).

 1. Mi az adatkezelés célja és jogalapja? Meddig kezeljük a személyes adatokat?

A regisztráció során és a profil kitöltésekor vagy módosításakor megadott személyes adatok kezelésének és tárolásának célja, hogy lehetővé váljon az Ön számára a Seniorcentrum Platform használata és azon keresztül a Szolgáltatók szolgáltatásainak megrendelése, illetve igénybevétele. A személyes adatok szolgáltatása a regisztráció létrejöttének és a szolgáltatások igénybevételének előfeltétele, tehát ahhoz, hogy Ön a Seniorcentrum Platformon keresztül a Szolgáltatók által kínált szolgáltatásokat igénybe tudja venni, szükséges megadni a fenti adatokat. Kivételt csak az állapotfelmérő lapon szereplő adatok képeznek, melyek megadása nem kötelező, viszont az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel járhat, hogy a választott Szolgáltató nem tudja megítélni, hogy tudja-e vállalni a Szolgáltatást igénybe vevő ápolását vagy gondozását, ami így csak a találkozásuk alkalmával derül ki.

A személyes adatokat e célokból mindaddig kezeljük és tároljuk, ameddig az Ön regisztrációja fennáll, hogy azokat ne legyen szükséges minden egyes időpontfoglalás alkalmával megadnia. Az adatkezelés jogalapja – az állapotfelmérő lapon megadható adatok kivételével – egyfelől az Ön és a Seniorcentrum Kft. között a Megrendelői ÁSZF szerint létrejövő szerződés végrehajtása, másfelől a Seniorcentrum Kft.-nek a Szolgáltatóval megkötött szerződése teljesítéséhez fűződő jogos érdeke (pl. elszámolás). Felhívjuk figyelmét, hogy saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat személyes adatainak a Seniorcentrum Kft. vagy egy harmadik fél jogos érdekén alapuló kezelése ellen.

Az állapotfelmérő lapon megadható adatok tekintetében az adatkezelés jogalapja a Szolgáltatást igénybe vevő kifejezett hozzájárulása, mely bármikor visszavonható, ez azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Ezen adatok kezelése a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb a profil inaktiválásáig tart.

Az Ön általi szerződésszegéssel kapcsolatos adatok kezelésének célja annak megállapítása, hogy súlyos szerződésszegést követett-e el, továbbá ha lehetséges, a szerződésszegés következményeinek orvoslása és a szerződésszerű állapot helyreállítása, valamint szükség szerint az Önnel szembeni igényérvényesítés. Az adatkezelés jogalapja a Seniorcentrum Kft.-nek a Megrendelői ÁSZF rendelkezései betartásához, a szerződésszegés elkerüléséhez, illetve szankcionálásához, továbbá a Seniorcentrum Kft. és a Szolgáltatók jogainak és érdekeinek védelméhez fűződő jogos érdeke. A Megrendelő és a Seniorcentrum Kft. közötti szerződés megszüntetésével kapcsolatos adatok kezelésének célja az Ön profiljának inaktiválása, későbbi törlése a Seniorcentrum Platformról, jogalapja pedig a Seniorcentrum Kft.-nek a jogviszony lezárásához fűződő jogos érdeke.

Felhívjuk figyelmét, hogy saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat személyes adatainak a Seniorcentrum Kft. vagy egy harmadik fél jogos érdekén alapuló kezelése ellen.

Az Ön kötelezően megadott, valamint a Seniorcentrum Platform használata és a szolgáltatások igénybevétele során, illetőleg a szerződésszegéssel, valamint a Megrendelő és a Seniorcentrum Kft. közötti szerződés megszüntetésével kapcsolatosan keletkezett adatait a profil inaktiválását követően 5 (öt) évig megőrizzük abból a célból, hogy a közöttünk, illetve az Ön és a Szolgáltató között létrejött szerződés teljesítését, illetőleg a szerződésszegést és a szerződés megszűnését dokumentáljuk. Az adatkezelés ez esetben korlátozott: a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállamának fontos közérdekéből lehet kezelni. Az adattárolás jogalapja a Seniorcentrum Kft. azon jogos érdeke, hogy egy későbbi esetleges jogvitában, bírósági vagy hatósági eljárásban a tényállást tisztázni tudja.

Felhívjuk figyelmét, hogy saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat személyes adatainak a Seniorcentrum Kft. vagy egy harmadik fél jogos érdekén alapuló kezelése ellen. 

A Megrendelő által igénybe vett szolgáltatások értékelését abból a célból kezeljük és tesszük a Seniorcentrum Platformon nyilvánosan hozzáférhetővé (a Megrendelő azonosító adatai nélkül), hogy a Szolgáltatók visszajelzést, a Megrendelők és Szolgáltatást igénybe vevők pedig tájékoztatást kapjanak a Szolgáltatók szolgáltatásairól. Az adatszolgáltatás nem kötelező, annak elmaradása semmilyen következménnyel nem jár. Az adatkezelés jogalapja a Megrendelő vagy a Szolgáltatást igénybe vevő hozzájárulása, mely bármikor visszavonható, ez azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb a Szolgáltató profil inaktiválásáig tart.

A Szolgáltatóval, a Seniorcentrum Platformmal vagy egyébként az ÁSZF teljesítésével kapcsolatban felmerülő panasza esetén, valamint abban az esetben, ha a szolgáltatás igénybevételével összefüggésben Önnel szemben érkezik hozzánk panasz, az Önre vonatkozó adatok kezelésének célja a panasz kivizsgálása és kezelése. Az adatkezelés jogalapja a Seniorcentrum Kft. azon jogos érdeke, hogy a Seniorcentrum Platformmal vagy az ÁSZF teljesítésével kapcsolatos problémákat kezelni tudja. A Seniorcentrum Kft. a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 3 (három) évig őrzi meg a panaszkezelés, illetve az abban való közreműködés dokumentálása céljából, melynek jogalapja az Önnel szemben benyújtott panasz esetén szintén a Seniorcentrum Kft. jogos érdeke. Az Ön által benyújtott (fogyasztói) panasszal kapcsolatos adattárolás jogalapja a Seniorcentrum Kft.-re vonatkozó azon jogi kötelezettség teljesítése, amelyet a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdésében foglalt rendelkezés ír elő, melynek értelmében a vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 3 (három) évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

Az adatkezelési tevékenységünkkel kapcsolatos adatkezelésünk célja az Ön preferenciáinak – azaz hozzájárulás alapú adatkezelés esetén a hozzájárulás megadásának, megtagadásának, visszavonásának, jogos érdekeink alapján történő adatkezelés esetén a tiltakozási jog gyakorlásának, továbbá egyéb érintetti jogai gyakorlásának – nyilvántartása, melyeket a nyilvántartásunkba való felvételt követő 3 (három) év elteltével törlünk. Az adatkezelés jogalapja a Seniorcentrum Kft. azon jogos érdeke, hogy egy esetleges adatvédelmi hatósági eljárásban a tényállást tisztázni és az adatvédelmi előírásoknak való megfelelést a közigazgatási szankció alkalmazhatóságának elévülési idején belül igazolni tudja.

Felhívjuk figyelmét, hogy saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat személyes adatainak a Seniorcentrum Kft. vagy egy harmadik fél jogos érdekén alapuló kezelése ellen. 

 1. Ki fér hozzá az Ön személyes adataihoz? 

Felhívjuk figyelmét, hogy a Seniorcentrum Platformon a Szolgáltatók szolgáltatásaival kapcsolatosan adott értékelések nyilvánosak, bárki számára a Seniorcentrum Platformon való regisztráció és belépés nélkül megtekinthetők. 

A Seniorcentrum Kft. az Ön által a Seniorcentrum Platformon megadott adatokat és információkat közli azzal a Szolgáltatóval, akihez Ön időpontot foglal. A foglaláshoz szükséges körben megosztott és kezelt, a fenti 1. pont a), b), g) és i) alpontjaiban megjelölt adatok tekintetében a Seniorcentrum Kft. és a Szolgáltató közös adatkezelőnek minősülnek. Ezeket az adatokat a Seniorcentrum Kft. és a Szolgáltató ugyanazokból a célokból, vagyis egyfelől a Szolgáltató által kínált szolgáltatásoknak a Megrendelők általi megrendelése, illetve igénybevétele, másfelől a szolgáltatásokhoz kapcsolódó megrendelői értékelések és panaszok kezelése céljából kezelik a közöttük létrejött közös adatkezelési megállapodásnak megfelelően [https://www.seniorcentrum.hu/kozos-adatkezelesi-megallapodas-szolgaltatokkal/].

A foglaláshoz szükséges körben megosztott és kezelt, a fenti 1. pont c), d), f) és h) alpontjaiban megjelölt adatok tekintetében az Ön által választott Szolgáltató az adatkezelő, a Seniorcentrum Kft. pedig adatfeldolgozóként jár el, vagyis a szolgáltatás teljesítése céljából a Szolgáltató nevében kezeli az Ön által megadott adatokat a közöttük létrejött adatfeldolgozói megállapodásnak megfelelően [https://www.seniorcentrum.hu/adatfeldolgozoi-megallapodas-szolgaltatokkal/]. 

Abban a kérdésben, hogy a Szolgáltató mint adatkezelő hogyan használja az Ön adatait, a Szolgáltató ad Önnek tájékoztatást. A jelen tájékoztatónak nem célja a Szolgáltató által végzett adatkezelésről való tájékoztatás. A Szolgáltató adatkezelési tevékenységére vonatkozó kéréseket, kérdéseket a Seniorcentrum Kft. a Szolgáltató részére továbbítja.

A Seniorcentrum Kft.-nél a cég tagjai, vezetői és feladatkörükben érintett, így arra feljogosított munkavállalói és ügyintézői rendelkeznek hozzáféréssel az Ön személyes adataihoz.

A Seniorcentrum Kft. az app.seniorcentrum.hu oldal működése és szolgáltatásnyújtása érdekében a következő adatfeldolgozók szolgáltatásait veszi igénybe:

 • tárhelyszolgáltató: Amazon.com, Inc.(cím: P.O. Box 81226 Seattle, WA 98108-1226, Amerikai Egyesült Államok; e-mail cím: aws-EU-privacy@amazon.com; honlap: https://aws.amazon.com/; a szolgáltató a 2021/914/EK bizottsági végrehajtási határozat szerinti általános szerződési feltételek [l. az innen letölthető adatfeldolgozói megállapodást: https://d1.awsstatic.com/legal/aws-dpa/controller-to-processor-sccs.pdf] alkalmazásával biztosítja a személyes adatok megfelelő szintű védelmét);
 • a bankkártya zárolásához és a szolgáltatás díjának levonásához: Barion Payment Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-048552; székhely: 1117 Budapest, Irinyi József utca 4-20. 2. em.; e-mail cím: compliance@barion.com; honlap: www.barion.com);
 • pénzforgalmi szolgáltató (bank): OTP Bank Nyrt. (cégjegyzékszám: 01-10-041585; székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16.; e-mail cím: adatvedelem@otpbank.hu; honlap:
  www.otpbank.hu);
 • a telefonos kapcsolattartáshoz: Yettel Magyarország Zrt. (cégjegyzékszám: 13-10-040409; székhely: 2045 Törökbálint, Pannon út 1.; e-mail cím: adatvedelem@yettel.hu; honlap: www.yettel.hu);
 • az elektronikus kapcsolattartás (levelezés) vonatkozásában: Websupport Magyarország Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-381419; székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.; e-mail cím: support@websupport.hu; honlap: www.websupport.hu);
 • a postai levelezés vonatkozásában: Magyar Posta Zrt. (cégjegyzékszám: Cg.01-10-042463; székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.; e-mail cím: ugyfelszolgalat@posta.hu; honlap: www.posta.hu).

A Szolgáltatók által igénybevett adatfeldolgozókra vonatkozó információkat a Szolgáltatók bocsátják az Ön rendelkezésére.

 1. Milyen szervezési és biztonsági intézkedéseket alkalmazunk a személyes adatok védelmében?

A Seniorcentrum Kft. az Ön adatait csak abban az esetben és csak addig kezeli, ha és ameddig a fentebb megjelölt adatkezelési célok valamelyike fennáll. Az adatfeldolgozók csak az általuk a Seniorcentrum Kft. mint adatkezelő részére nyújtott szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben és időtartamig férnek hozzá az Ön személyes adataihoz.

A Seniorcentrum Kft.-nél az adatok biztonságát a következő informatikai biztonsági megoldások szolgálják: rendszeres biztonsági mentés, vírusvédelem, tűzfal, jelszóvédelem, titkosítás, hozzáférés-ellenőrzés.

 1. Weboldal használatával összefüggésben gyűjtött adatok

7.1 Cookie-k kezelése

A Seniorcentrum Kft. a testre szabott kiszolgálás érdekében a www.seniorcentrum.hu weboldalra (a továbbiakban: Weboldal) látogatók és a Weboldalon elérhető szolgáltatásokat igénybe vevők (a továbbiakban együtt:  Érintett) számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni az Érintett felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. Webáruházakra jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt” cookie-k, a biztonsági cookie-k.

– Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k az Érintett látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a Weboldal hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Weboldal egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.

– Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használ a Seniorcentrum Kft. a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy az Érintett az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz.

Kezelt adatok köre: IP cím, látogatás dátuma, időpont. Az IP cím az adatkezelő számára nem ismert.
Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi Érintett.
Az adatkezelés célja: Az Érintettek egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása.
Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés időtartama a session cookie-k esetében a honlapok látogatásának befejezéséig, míg más esetben maximum 540 napig tart.

7.2 Sütik törlése / módosítása

Az Érintettnek joga van törölni a sütit saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni Beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomonkövetés megnevezéssel van lehetőség.

A Weboldal tartalmazhat olyan információkat, amelyek olyan harmadik személyektől, reklámszolgáltatóktól származnak, akik nem állnak kapcsolatban Seniorcentrum Kft.-vel. Előfordulhat, hogy ezen harmadik személyek is elhelyeznek cookie-kat, web beacon-okat a az Érintett számítógépén, vagy hasonló technológiákat alkalmazva gyűjtenek adatokat annak érdekében, hogy az Érintettnek a saját szolgáltatásaikkal összefüggésben címzett reklámüzenetet küldjenek. Ilyen esetekben az adatkezelésre az ezen harmadik személyek által meghatározott adatvédelmi előírások az irányadóak, és az ilyen adatkezelés tekintetében a Seniorcentrum Kft.semmilyen felelősséget nem vállal.

A Weboldal külső (nem az adatkezelő vagy adatfeldolgozók által kezelt) szerverre mutató hivatkozásokat is tartalmazhat és ezen linkeken elérhető oldalak esetleg elhelyezhetik saját cookie vagy egyéb fájljaikat a számítógépen, adatokat gyűjthetnek, vagy személyes adatokat kérhetnek. Ezekért pedig a Seniorcentrum Kft. minden felelősségét kizárja.

Személyes adat gyűjtésére és kezelésére, valamint az adott Érintettel történő felhasználására és beazonosítására nem kerül sor.

A Seniorcentrum Kft. hirdetéseit külső szolgáltatók (Google, Facebook) internetes webhelyeken jeleníthetik meg. Ezek a külső szolgáltatók (Google, Facebook) cookie-k segítségével tárolják, hogy az Érintett korábban már látogatást tett a Seniorcentrum Kft. Weboldalán, és ez alapján – személyre szabottan – jelenítik meg a hirdetéseket az Érintettnek (azaz remarketing tevékenységet folytatnak).

7.3 Facebook által elhelyezett cookie-k (sütik)

A Facebook által elhelyezett cookie-król bővebben a https://hu-hu.facebook.com/policies/cookies/ címen tájékozódhat, ahol a cookiek letiltásával kapcsolatban is informálódhat.

7.4 Google Analytics által elhelyezett cookie-k (sütik)

A Google Analytics a Google Inc. („Google”) elemző-szolgáltatása. A Google Analytics az Érintett számítógépén tárolt cookie-k (sütik) segítségével elemzi a Weboldalon létrejött felhasználói interakciókat. A webanalitikai célú adatkezelés jogalapja a Weboldalon használójának önkéntes hozzájárulása. Az analitikai célú cookie-k (sütik) anonimizált és aggregált adatok, amelyek alapján a számítógép beazonosítása nehézkes, azonban az nem zárható ki.

A Google Analytics cookie-k (sütik) által gyűjtött analitikai információk a Google szervereire kerülnek átvitelre és tárolásra. Ezeket az információkat a Google a Seniorcentrum Kft. megbízásából dolgozza fel, hogy kiértékelje a felhasználók holnaplátogatási szokásait, riportokat állítson össze a Weboldalon használatának gyakoriságáról, és további, a használattal összefüggő szolgáltatásokat teljesítsen a Seniorcentrum Kft. felé. A Google Analytics alkalmazás keretében – a böngészőn keresztül továbbított IP-címet a Google nem kapcsolja össze más adatokkal.

A Google Analytics analitikai célú cookie-kat (sütiket) használ. A Google Analytics által használt cookie-król (sütikről) további információ megtekinthető a következő linken: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage#analyticsjs

7.5 Google Ads


A Weboldal a Google Ads remarketing szolgáltatását használja, melyhez az adatokat a Google Analytics adatkezelő szoftver szolgáltatja. Ennek alapja, hogy az oldalra látogatókat később a Google Display hálózatába tartozó weboldalakon remarketing hirdetésekkel kereshessük fel. A remarketing kód cookie-kat használ, a látogatók megcímkézéséhez. A Weboldal felhasználói letilthatják ezeket a cookie-kat, amennyiben felkeresik a Google hirdetési beállítások kezelőjét és követik az ott található utasításokat. Ezt követően a számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok a Seniorcentrum Kft.-től.

A Google által használt cookie-król (sütikről) további információ megtekinthető a következő linken: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=hu

A Google adatvédelmi nyilatkozata megtekinthető az alábbi linken:
https://policies.google.com/privacy?hl=hu

7.6 Hotjar

A Weboldal időszakosan a Hotjar webanalitikáját is használja a felhasználók viselkedésének elemzésére. A Hotjar az Érintett számítógépén tárolt cookie-k (sütik) segítségével elemzi a Weboldalon létrejött felhasználói interakciókat. A webanalitikai célú adatkezelés jogalapja a Weboldalon használójának önkéntes hozzájárulása. Az analitikai célú cookie-k (sütik) anonimizált és aggregált adatok, amelyek alapján a számítógép beazonosítása nehézkes, azonban az nem zárható ki.

A Hotjar analitikai célú cookie-kat (sütiket) használ. A Hotjar által használt cookie-król (sütikről) további információ megtekinthető a következő linken:
https://www.hotjar.com/legal/policies/cookie-information

 1. Milyen jogokkal élhet Ön az adatkezeléssel kapcsolatban?

Hozzáférési jog: Ön tájékoztatást kérhet a Seniorcentrum Kft.-től arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és amennyiben igen, mely személyes adatait milyen célból, milyen módon kezeljük, esetlegesen kinek adjuk át, valamint másolatot kérhet a Seniorcentrum Kft. által tárolt adatokról. E kéréseit – adatonként az első alkalommal – ingyenesen teljesítjük. Rendelkezési és hozzáférési jogait – adatainak védelme érdekében – csak előzetes személyazonosítást követően tudjuk biztosítani. Kérjük, hogy ez irányú kéréseit a 2. pontban listázott elérhetőségek valamelyikén jelezze felénk.

A helyesbítéshez való jog: Ön mint érintett jogosult arra, hogy kérésére a Seniorcentrum Kft. indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve kérheti a hiányos személyes adatok kiegészítését is. A Seniorcentrum Kft.-nek kiemelt érdeke, hogy Önről pontos, mindig aktuális adatokat kezeljünk, ezért kérjük, hogy adatai megváltozásáról, illetve, ha az adatait pontatlanul, helytelenül kezeljük, haladéktalanul értesítse a Seniorcentrum Kft.-t.

A hozzájárulás visszavonásához való jog: Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor indokolás nélkül visszavonja. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon teheti meg, mint annak megadását. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A törléshez való jog: Ön kérheti a Seniorcentrum Kft.-től a kezelt személyes adatainak törlését, ha azokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; vagy ha Ön visszavonta az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; vagy ha Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; vagy ha álláspontja szerint a személyes adatokat jogellenesen kezelik; vagy ha a személyes adatokat a Seniorcentrum Kft.-re mint adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Az adatkezelés korlátozásához való jog: Ön kérheti az adatkezelés korlátozását, ha vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, mely lehetővé teszi, hogy a Seniorcentrum  Kft. ellenőrizze a személyes adatok pontosságát); ha álláspontja szerint a személyes adatokat jogellenesen kezelik, de ellenzi azok törlését, és ehelyett kéri az adatok felhasználásának korlátozását; ha álláspontja szerint a Seniorcentrum Kft.-nek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy ha Ön tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Seniorcentrum Kft. jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben). Az adatkezelés korlátozása esetén a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelhetjük.

A tiltakozáshoz való jog: Ön a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat a Seniorcentrum Kft. vagy egy harmadik fél jogos érdekén alapuló adatkezelés ellen. Tiltakozás esetén a Seniorcentrum Kft. a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. A tiltakozással egyidejűleg az adatkezelés korlátozása is kérhető arra az időtartamra, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Seniorcentrum Kft. jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történt, akkor nincs mérlegelési lehetőség, az Ön tiltakozása esetén személyes adatai a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Az adathordozhatósághoz való jog: Azokban az esetekben, amikor az adatkezelés az Ön hozzájárulásán vagy a Seniorcentrum Kft.-vel megkötött szerződésén alapul és automatizált módon történik, Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által a Seniorcentrum Kft. rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítani, illetve kérheti a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

 1. Milyen jogorvoslati lehetőségek illetik meg Önt az adatkezeléssel kapcsolatban?

Ha Ön szerint személyes adatainak kezelése sérti a GDPR vagy a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseit, panaszt tehet a saját szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban illetékes felügyeleti hatóságnál, Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:

– postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.

– cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

– telefon: +36 (1) 391-1400

– fax: +36 (1) 391-1410

– e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

– web: www.naih.hu

A panasztételi jogtól függetlenül Ön bírósághoz is fordulhat személyes adatai jogellenes kezelése, illetve az információs önrendelkezési jogához kapcsolódó jogai sérelme miatt. Magyarországon a per az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt, vagy a Seniorcentrum Kft. mint adatkezelő székhelye alapján a Fővárosi Törvényszék (székhely: 1055 Budapest, Markó utca 27.; levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 16.) előtt indítható meg. Ha az Ön szokásos tartózkodási helye az Európai Unió másik tagállamában van, akkor az eljárást megindíthatja a szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is.

Ha a Seniorcentrum Kft. adatkezelési tevékenységével kapcsolatban kérdése vagy aggálya merülne fel, kérjük, forduljon hozzánk bizalommal a jelen tájékoztató 2. pontjában megjelölt elérhetőségeink egyikén.

A tartalom PDF formátumban:

Seniorcentrum_adatkezelési_tájékoztató_megrendelők és igénybevevők_részére_hatályos_2023.10.15.