ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

MEGRENDELŐK ÉS SZOLGÁLTATÁST IGÉNYBE VEVŐK RÉSZÉRE

 

Hatályos: 2024.05.15. 

 

A jelen általános szerződési feltételek a Seniorcentrum Platform használatára és a Seniorcentrum Kft. szolgáltatásainak a Megrendelők általi igénybevételére vonatkozó feltételeket és szabályokat tartalmazzák (a továbbiakban: „jelen ÁSZF”). 

Kérjük, hogy a Seniorcentrum Platformon való regisztráció előtt gondosan olvassa el a jelen ÁSZF-et, mert a regisztrációval magára nézve kötelezőnek ismeri el annak rendelkezéseit. 

 1. Bevezető rendelkezések

1.1. Fogalom meghatározások

Seniorcentrum Platform: A Seniorcentrum Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság által az app.seniorcentrum.hu weboldalon működtetett online felület, amelynek célja, hogy összekösse egymással az ápolást vagy gondozást igénylő, gyógytornászt vagy más szolgáltatót, illetve tanácsadót kereső embereket az ilyen szolgáltatásokat nyújtó szakemberekkel, illetve szolgáltatókkal.

Szolgáltató: A Seniorcentrum Platformon regisztrált magánszemélyek, illetve általuk megjelölt más magánszemélyek részére ápolási, gondozási, gyógytornász vagy más, hasonló szolgáltatást, továbbá idősgondozási tanácsadást nyújtó egyéni vállalkozó, egyéni cég, vagy gazdasági társaság, valamint a Seniorcentrum Platformon regisztrált magánszemélyek, illetve általuk megjelölt más magánszemélyek részére ápolási, gondozási, vagy más, a háztartási munka keretén belül nyújtható szolgáltatást nyújtó természetes személy, aki ezt a tevékenységét nem egyéni vállalkozóként vagy társas vállalkozóként végzi (egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény I. Fejezetében feltüntetett adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatás).

Megrendelő: Az a személy, aki a Seniorcentrum Platformon keresztül a Seniorcentrum Platformon regisztrált valamely Szolgáltató szolgáltatását saját maga vagy más (a szolgáltatást igénybe vevő) számára megrendeli.

Szolgáltatást igénybe vevő: Az a – Megrendelő által megjelölt – személy, aki részére a Szolgáltató a Seniorcentrum Platformon keresztül megrendelt szolgáltatást ténylegesen nyújtja. A Szolgáltatást igénybe vevő személye lehet azonos a Megrendelővel, de el is térhet tőle.

Ügyfélszolgálat: A Seniorcentrum Kft. a Megrendelők és a Szolgáltatók között felmerült vitás kérdések, panaszok kezelésére ügyfélszolgálatot működtet a jelen ÁSZF 5. pontjában foglaltak szerint. Az Ügyfélszolgálat elérhetőségei:

e-mail: info@seniorcentrum.hu

online: www.seniorcentrum.hu/kapcsolat

1.2. A Seniorcentrum Platform szolgáltatója

Név: Seniorcentrum Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

Cégjegyzékszám: 01-09-415257 

Székhely: 1144 Budapest, Vezér utca 47. 8. em. 85.

Képviselő: Csillag Gabriella Erzsébet ügyvezető

Telefonszám: +36 20 494 6404

E-mail cím: info@seniorcentrum.hu

Honlap cím: www.seniorcentrum.hu

Platform cím: app.seniorcentrum.hu

Határozat szám: BP/0701/039214-1/2023-1387

A Seniorcentrum Platform oldalain a Seniorcentrum Kft. tulajdonát képező minden szöveges, képi és egyéb tartalom, beleértve az oldal forráskódját, szerzői jogi védelem alatt áll. A szerzői jogról szóló törvény által szabályozott szabad felhasználás esetei kivételével a Seniorcentrum Platform oldalain megjelenített tartalom kizárólag a Seniorcentrum Kft. előzetes írásbeli engedélyével használható fel.

A Szolgáltató és a Megrendelő között a Seniorcentrum Platform közvetítésével létrejövő szerződésekben a Seniorcentrum Kft. nem szerződő fél, a Seniorcentrum Kft. tevékenysége a Seniorcentrum Platform biztosításával csak a szerződések megkötésének elősegítésére, valamint a szolgáltatási díjak beszedésére irányuló közvetítői platform tevékenység. A Seniorcentrum Kft. nem nyújt egészségügyi, gondozási vagy egyéb személyi szolgáltatásokat. A Seniorcentrum Platform nem tekinthető egyik Szolgáltató vagy annak szolgáltatásai ajánlásának vagy támogatásának sem.

1.3.        A Seniorcentrum Platformon keresztül elérhető szolgáltatások megrendelői és igénybe vevői 

A Seniorcentrum Platformon Megrendelőként nagykorú cselekvőképes természetes személyek regisztrálhatnak, amennyiben a jelen ÁSZF rendelkezéseit megismerik és magukra nézve kötelezőnek elfogadják. 

A Seniorcentrum Platformon regisztrált Megrendelő saját maga vagy más nagykorú cselekvőképes természetes személy részére rendelheti meg a Seniorcentrum Platformon keresztül elérhető szolgáltatásokat, illetve olyan cselekvőképességében részlegesen korlátozott személy részére, aki megkötheti a mindennapi élet szokásos szükségleteinek fedezése körébe tartozó kisebb jelentőségű szerződéseket. A cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alatt álló személy részére csak akkor rendelhetők meg, illetve teljesíthetők a Szolgáltatások, ha azok igénybevétele során a gondnok vagy az általa megbízott más személy jelenléte biztosított. 

Amennyiben a Megrendelő nem saját maga, hanem ápolásra, gondozásra vagy egyébként segítségre szoruló, illetve egyéb személyi szolgáltatást igénylő más személy számára rendeli meg a Seniorcentrum Platformon regisztrált Szolgáltatók szolgáltatásait, rendelkeznie kell a szolgáltatást igénybe vevő vagy törvényes képviselője (gondnoka) hozzájárulásával a szolgáltatások részére történő megrendeléséhez és kifejezett hozzájárulásával az érintett személyes adatainak megadásához.

A Megrendelő jelen ÁSZF elfogadásával azt is kijelenti, hogy megfelel, illetve eleget tesz a jelen pontban rögzített feltételeknek és amennyiben más személy számára foglal időpontot, biztosítja, hogy megfeleljenek a jelen pontban rögzített feltételeknek, továbbá biztosítja, hogy a jelen ÁSZF és az Adatkezelési Tájékoztató rájuk vonatkozó rendelkezéseit megismerjék.

1.4. A Seniorcentrum Kft. és a Megrendelő közötti szerződés 

A Seniorcentrum Kft. a Megrendelővel a Seniorcentrum Platform használatára vonatkozó szerződést külön nem köt, a szerződési feltételeket, a szerződő felek jogait és kötelezettségeit jelen ÁSZF tartalmazza, a szerződés a jelen ÁSZF 2.1. pontja szerinti regisztrációval jön létre.

A Seniorcentrum Kft. és a Megrendelő között létrejövő szerződés nem minősül írásban megkötött szerződésnek és nem kerül iktatásra. A szerződéskötés nyelve a magyar.

A Seniorcentrum Platformon történő regisztráció és a Seniorcentrum Platform használata a Megrendelő számára díjmentes, a Megrendelőnek díjfizetési kötelezettsége kizárólag a Seniorcentrum Platformon regisztrált Szolgáltatók irányában keletkezhet. 

A Seniorcentrum Kft. és azon szolgáltatást igénybe vevő között, aki nem minősül Megrendelőnek (azaz nem regisztrál a Platformon), nem jön létre szerződés.

 1. A Seniorcentrum Platform használata

2.1. Regisztráció 

A Seniorcentrum Platform regisztráció nélkül is böngészhető, a Szolgáltatók profilja bárki számára megtekinthető és meghatározott keresési szempontok szerint rendezhető, illetve szűrhető, azonban az időpontfoglaláshoz, vagyis a Szolgáltatások megrendeléséhez regisztráció szükséges. 

A Seniorcentrum Platformon megrendelői profil létrehozása céljából bárki a saját vezetékneve és keresztneve, Profilneve, e-mail címe és telefonszáma, számlázási címe, valamint egy általa választott jelszó megadásával regisztrálhat. A regisztráció alkalmával megadott e-mail cím utólag nem módosítható. Felhívjuk figyelmét, hogy kizárólag Ön felel azért, hogy a megadott e-mail cím helyes legyen és olyan e-mail fiókhoz tartozzon, amelynek magáncélú használatára Ön jogosult, és amely e-mail fiókba küldött elektronikus üzeneteket, vagyis a Seniorcentrum Platform értesítéseit fogadni tudja.

A regisztráció feltétele a jelen ÁSZF-ben, valamint a Megrendelők, illetve Szolgáltatást igénybe vevők részére szóló Adatkezelési Tájékoztatóban foglalt rendelkezések elfogadása. A regisztráció alkalmával Ön a megfelelő checkboxok kipipálásával önkéntesen és határozottan kinyilvánítja, hogy a jelen ÁSZF-et és az Adatkezelési Tájékoztatót megtekintette, értelmezte, megértette, és az azokban foglaltakat magára nézve – mint akaratával megegyezőt – kötelezőként elfogadja. 

A regisztráció ezt követően a „Regisztrálok” gombra kattintással jön létre. 

2.2. A profiladatok kitöltése

A sikeres regisztrációt követően a Megrendelő által megadott adatok a Profil oldalon megtekinthetők és az e-mail cím kivételével bármikor módosíthatók. A Megrendelő a Profil oldalon profilképet is feltölthet, mely azon Szolgáltatók számára lesz látható, akiknél időpont foglalását kezdeményezi. 

A Szolgáltatások megrendelésének feltétele a Profil oldalon a Szolgáltatást igénybe vevőre vonatkozó alapvető információk megadása, amelyek a következők: 

 • vezetéknév, 
 • keresztnév, 
 • életkora, 
 • címe, 
 • ha van, gondnokának elérhetősége, továbbá 
 • a vele együtt élő vagy egyébként jelenlévő cselekvőképes (nagykorú és gondnokság alatt nem álló) személy elérhetősége, 
 • a bejutáshoz szükséges információk.  

Bizonyos szolgáltatások megrendelése esetén a Megrendelő az állapotfelmérő lap kitöltésével információt szolgáltathat a Szolgáltató részére a Szolgáltatást igénybe vevő állapotáról a következő szempontok szerint: tájékozódás, viselkedés, érzelmi állapot, együttműködés, kommunikáció, helyváltoztatás, látás, hallás, étkezés, öltözködés, tisztálkodás, WC használat, gyógyszerek szedése, valamint különböző típusú szolgáltatások esetén egyéb szempontok. 

Az állapotfelmérő lap kitöltésének célja, hogy a Szolgáltató pontos információval rendelkezzen a Szolgáltatást igénybe vevő állapotáról és fel tudja mérni, hogy a megrendelt szolgáltatások, illetve feladatok teljesítése kompetenciájába tartozik-e. Az állapotfelmérő lapon felsorolt kérdésekre vonatkozó válaszadás nem kötelező, ha a Megrendelő az adott kérdésre nem kíván vagy nem tud válaszolni. Felhívjuk a figyelmet, hogy a Szolgáltató részéről az ápolási vagy gondozási szolgáltatások nyújtásának minden esetben előfeltétele az állapotfelmérés (anamnézis felvétele), melyet a Szolgáltató a rá vonatkozó szakmai szabályok szerint legkésőbb a Szolgáltatást igénybe vevővel való találkozás alkalmával a szolgáltatásnyújtás megkezdése előtt köteles elvégezni, és amelynek eredményeként a Szolgáltató juthat arra a szakmai döntésre, hogy nem tudja elvégezni a megrendelt szolgáltatásokat. Felhívjuk a figyelmet, hogy ilyen esetben, mivel az időpont nem került előzetesen lemondásra, a szolgáltatásért fizetendő díj a Megrendelőtől levonásra kerül. A nem teljesített szolgáltatásért levont díjat a Megrendelő a panaszügyintézésre irányadó – a jelen ÁSZF 5. pontjában található – szabályok szerint vagy egyéb jogi úton követelheti vissza.

A Megrendelő által a Seniorcentrum Platformon megadott adatok helyességéért kizárólag a Megrendelő felel, a Seniorcentrum Kft. nem ellenőrzi azok helyességét, vagy azt, hogy a Megrendelő jogosult-e rendelkezni ezekkel az adatokkal. A Seniorcentrum Kft.-t semmilyen felelősség nem terheli a nem megfelelő vagy nem megfelelően szolgáltatott adatokból eredő következményekért. A Megrendelő köteles helytállni minden olyan következmény tekintetében, amely a nem megfelelő vagy nem megfelelően, illetve jogosulatlanul szolgáltatott adatok megadásából ered, és amely hátrányosan érinti a Seniorcentrum Kft.-t, a Szolgáltatót vagy más személyt. 

2.3. Az időpontfoglalás

A Megrendelő legkevesebb a foglalás napját követő 2. naptári naptól (minimum 24 óra) és legfeljebb 16 (tizenhat) naptári nappal korábban foglalhat időpontot az általa kiválasztott Szolgáltatóhoz. 

A Megrendelő keresést indíthat a Szolgáltatók között aszerint, hogy milyen típusú szolgáltatást keres (pl.: ápolót vagy gondozót, gyógytornászt, illetőleg tanácsadót, vagy egyéb szolgáltatást), és meghatározott szűrőfeltételek szerint – mint például a név, a tevékenység altípusa, a szolgáltatásnyújtás módja, helyszíne, a helyszín megközelíthetősége (akadálymentes-e), otthoni szolgáltatásnyújtás esetén a Szolgáltató által vállalt földrajzi terület (város, kerület), az ártartomány, valamint a szabad időpontok, stb. – tovább szűkítheti a Szolgáltatók listáját. Mindezen paraméterek, valamint a Szolgáltatók profiljában olvasható további információk, bemutatkozó szöveg és a Seniorcentrum Platformon esetlegesen elérhető egyéb információk alapján (pl. megrendelői értékelések) a Megrendelő kiválaszthatja a számára, illetve a Szolgáltatást igénybe vevő számára leginkább megfelelő Szolgáltatót. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Megrendelő a Seniorcentrum Platformon regisztrált Szolgáltatótól kizárólag olyan szolgáltatás nyújtását, illetve tevékenység végzését rendelheti meg, amit az adott Szolgáltató a Seniorcentrum Platformon az adatlapján feltüntetett. 

A Platformon kiválasztott Szolgáltató tevékenységét egyéni vállalkozó, egyéni cég, gazdasági társaság vagy a háztartási munka keretén belül szolgáltatást nyújtó természetes személyként végezheti (aki ezt a tevékenységét nem egyéni vállalkozóként vagy társas vállalkozóként végzi az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény I. Fejezetében feltüntetett adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatás szerint), mely információ a Szolgáltató profiljában látható. Háztartási alkalmazott magánszemély foglalkoztatása esetén a Megrendelőnek bejelentési kötelezettsége merül fel, melynek szabályait jelen ÁSZF 2.4. pontja tartalmazza.

Az időpontfoglalás menete:

 • a Megrendelő a Szolgáltató adatai mellett a “Lefoglalom” gombra kattint;
 • kiválasztja a helyszínt és az időpontot, valamint a kért szolgáltatást, illetve tevékenységeket;
 • megadja a Szolgáltatást igénybe vevő alapvető adatait, egyidejűleg a megfelelő checkbox kipipálásával kijelenti, hogy az adatok a valóságnak megfelelnek, jogosult rendelkezni ezekkel az adatokkal, és a Szolgáltatást igénybe vevő kifejezetten hozzájárult ahhoz, hogy a megadott adatai továbbításra kerüljenek a választott Szolgáltató részére;
 • amennyiben a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges az állapotfelmérő lap kitöltése, abban az esetben kitöltheti azt a Szolgáltatást igénybe vevő adataival, egyidejűleg a megfelelő checkbox kipipálásával kijelenti, hogy az adatok a valóságnak megfelelnek, jogosult rendelkezni ezekkel az adatokkal, és a Szolgáltatást igénybe vevő kifejezetten hozzájárult ahhoz, hogy a megadott adatai továbbításra kerüljenek a választott Szolgáltató részére (de felhívjuk a figyelmet, hogy a Szolgáltató részéről az ápolási vagy gondozási szolgáltatások nyújtásának minden esetben előfeltétele az állapotfelmérés, melyet a Szolgáltató a rá vonatkozó szakmai szabályok szerint legkésőbb a Szolgáltatást igénybe vevővel való találkozás alkalmával a szolgáltatásnyújtás megkezdése előtt köteles elvégezni, és amelynek eredményeként a Szolgáltató juthat arra a szakmai döntésre, hogy nem tudja elvégezni a megrendelt szolgáltatásokat);
 • a Seniorcentrum Platformról megnyíló Barion felületen megadja bankkártya-adatait annak érdekében, hogy a Barion a foglalás véglegesítésekor zárolja, majd a szolgáltatás teljesítését követően levonja a szolgáltatásért fizetendő díjat; 
 • véglegesítés előtt a Megrendelő áttekintheti a foglalás részleteit és szükség szerint javíthatja a hibásan rögzített adatokat, 
 • ha mindent rendben talál, akkor a Megrendelő a megfelelő checkbox kipipálásával kijelenti, hogy kifejezetten tudomásul veszi, hogy a továbblépés fizetési kötelezettséget von maga után és véglegesíti az időpontfoglalást. 

Az időpontfoglalás előfeltétele, hogy a Megrendelő kifejezetten tudomásul vegye, hogy megrendelése fizetési kötelezettséget von maga után, ezért a megfelelő checkbox kipipálása nélkül a foglalás nem véglegesíthető.

Háztartási alkalmazott foglalkoztatása esetén további feltétele az időpont foglalásnak, hogy a Megrendelő kifejezetten tudomásul vegye, hogy megrendelése bejelentési kötelezettséget von maga után, ezért a megfelelő checkbox kipipálása nélkül a foglalás nem véglegesíthető.

A Seniorcentrum Platformon kizárólag internetes bankkártyás fizetésre van lehetőség. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok, illetve a mögötte álló számla adatai a Seniorcentrum Kft.-hez vagy a Szolgáltatóhoz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013. A fizetéshez használhatók a Mastercard vagy Maestro bankkártyák, a Visa vagy Electron bankkártyák, valamint az Amex bankkártyák, illetve a Barion tárca. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a Barion nem tudja a zárolást elvégezni (pl. hibás adatok vagy fedezethiány miatt), akkor az időpontfoglalás nem véglegesíthető. 

A Seniorcentrum Platform az időpontfoglalás véglegesítéséről e-mailt küld a Megrendelőnek, mely tartalmazza az arra vonatkozó figyelmeztetést, hogy az időpont ezzel az e-maillel még nem tekinthető visszaigazoltnak. Az időpont akkor minősül visszaigazoltnak, és a megrendelt szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés akkor jön létre a Szolgáltató és a Megrendelő között, amikor a Szolgáltató a Megrendelő által a Seniorcentrum Platformon keresztül foglalt időpontot visszaigazolja és a Seniorcentrum Platform erről elektronikus levélben (e-mailben) értesíti a Megrendelőt, mely tartalmazza a foglalás részleteit is, háztartási alkalmazott foglalkoztatott esetén további információkat a foglalkoztatott bejelentésére vonatkozóan, egyidejűleg az időpont a Seniorcentrum Platformon a “Elfogadva” státuszba kerül. Amennyiben a Szolgáltató a foglalást 24 (huszonnégy) órán belül nem erősíti meg vagy visszautasítja, az időpontfoglalás automatikusan elutasításra  kerül (“Elutasítva”) és a Seniorcentrum Platform erről elektronikus levélben (e-mailben) tájékoztatja a Megrendelőt. 

A Seniorcentrum Kft. minden igyekezete ellenére is előfordulhat, hogy egyes adatok, információk tévesen vagy nem teljes körűen jelennek meg a Seniorcentrum Platformon. A Seniorcentrum Platformon már visszaigazolt időpont abban az esetben is törlésre kerülhet, ha a fizetendő díj vagy a szolgáltatás egyéb lényeges tulajdonságai tekintetében olyan, bárki számára nyilvánvaló elírás, hiba vagy hiányosság lépett fel a Seniorcentrum Platformon, amelyre tekintettel a Szolgáltatótól nem várható el a Szolgáltatás teljesítése az adott feltételekkel. A Seniorcentrum Platform erről elektronikus levélben (e-mailben) értesíti a Megrendelőt és a Szolgáltatót. Az értesítéssel a Megrendelő és a Szolgáltató közötti szerződés a megkötésének időpontjára visszamenő hatállyal felbontásra kerül.

A Megrendelő a visszaigazolt foglalást legkésőbb annak időpontja előtt mondhatja le a “Lemond” gombra kattintással. Ha a Megrendelő a visszaigazolt időpontot több alkalommal is kevesebb mint 24 (huszonnégy) órával az időpont előtt mondja le és a lemondásokat nem indokolja, a Seniorcentrum Platformról kizárásra kerül.

Lemondás esetén az időpont elutasításra kerül és a Barion feloldja a Megrendelő bankkártyájának zárolását. A Seniorcentrum Platform erről elektronikus levélben (e-mailben) értesíti a Megrendelőt. Az értesítéssel a Megrendelő és a Szolgáltató közötti szerződés a megkötésének időpontjára visszamenő hatállyal felbontásra kerül.

 

Amennyiben a Seniorcentrum Platformon az időpont a foglalás időpontjának kezdetéig nem kerül lemondásra, úgy a szolgáltatás – ha ezzel ellentétes információk nem merülnek fel – a jelen ÁSZF 2.5. pontja szerinti teljesítési időpontban teljesítettnek tekintendő. A Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi, hogy amennyiben akadályoztatása ellenére foglalását az időpont megkezdése előtt nem mondja le, a szolgáltatásért fizetendő díj tőle a jelen ÁSZF 2.5. pontja szerinti teljesítési időpontban levonásra kerül. A nem teljesített szolgáltatásért levont díjat a Megrendelő a panaszügyintézésre irányadó – a jelen ÁSZF 5. pontjában található – szabályok szerint vagy egyéb jogi úton követelheti vissza.   

A Seniorcentrum Platform az időpontok státuszának változásáról minden esetben e-mailt küld a Megrendelő részére. A Megrendelőnek a szolgáltatás teljesítéséig lehetősége van üzeneteket váltani a Szolgáltatóval a Seniorcentrum Platformon, mely üzenetek érkezéséről a Seniorcentrum Platform ugyancsak e-mailben értesíti a Megrendelőt. A szolgáltatás teljesítését követően a foglalás adatai megtekinthetők maradnak a Megrendelő számára a Seniorcentrum Platform korábbi foglalások menüpontjában.

2.4. Háztartási alkalmazott foglalkoztatása esetén alkalmazandó szabályok

Háztartási munka: az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény I. Fejezetében feltüntetett adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatás.

Háztartási munka keretében végezhető tevékenységek: a természetes személy és a vele egy háztartásban élők, illetve közeli hozzátartozók mindennapi életéhez szükséges feltételeket biztosító tevékenységek:

 • lakástakarítás,
 • főzés,
 • mosás,
 • vasalás,
 • gyermekek felügyelete, házi tanítása,
 • otthoni gondozás és ápolás,
 • házvezetés,
 • kertgondozás.

Nem tekinthető háztartási munkának, ha az alábbi feltételek bármelyike megvalósul:

 • a felsorolt háztartási munkák bármelyikét elvégző személy ilyen tevékenységű egyéni vállalkozó vagy egyéni cég, illetve társas vállalkozás tagjaként, munkavállalójaként végzi;
 • a foglalkoztató természetes személy mástól, akár közvetve is valamilyen juttatást kap a háztartási alkalmazott szolgáltatásának ellenértékeként;
 • ha az a természetes személyt foglalkoztató, vagy a háztartásában vele együtt élő személyek, illetve közeli hozzátartozóik üzletszerű tevékenységével összefüggő célt szolgál.

A teljesített szolgáltatásról a háztartási munkát Szolgáltató természetes személy nem köteles számlát kibocsátani a Megrendelő részére.

A szolgáltatás díja, vagyis az a járandóság, amit a megrendelő a háztartási munka ellenértékeként fizet a háztartási alkalmazottnak, adórendszeren kívüli keresetnek minősül.

Megrendelő teendői Háztartási alkalmazott Szolgáltató foglalkoztatása esetén

 1. Bejelentés

A foglalkoztatás megkezdését megelőzően a Megrendelőnek havonta minden foglalkoztatottra eleget kell tenni a NAV felé a bejelentési kötelezettségnek. 

A bejelentés teljesíthető:

 1. Telefonon minden nap 05-22 óra között, az országos telefonos ügyfélszolgálat által fenntartott ügyfélvonalon keresztül a 185-ös telefonszámon.

A bejelentés során az alábbi adatokat kell megadni: a Megrendelő adóazonosító jele, a Szolgáltató adóazonosító jele, társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ száma), a tényleges foglalkoztatás kezdő napja. Ugyanezen a telefonszámon lehet a bejelentést módosítani és visszavonni. A telefonon tett bejelentést telefonon lehet módosítani.

 1. Előzetes Ügyfélkapu regisztráció után (https:// ugyfelkapu.magyarorszag.hu) elektronikusan:

Nem lehet bejelentést benyújtani papíron, postán vagy személyesen.

A bejelentés a teljesítés napját magában foglaló hónap utolsó napjáig terjedő időszakra 

vonatkozik. Ezért az ugyanazon Szolgáltató következő hónapban történő ismételt foglalkoztatása esetén is a bejelentést újra meg kell tenni. 

A bejelentés visszavonására és módosítására a Megrendelő vagy a Szolgáltató adatainak téves közlése, illetve a munkavégzés meghiúsulása esetén a bejelentést követő 24 órán belül van lehetőség.

 1. Szja bevallási kötelezettség, adófizetési szabályok

A szabályszerű háztartási munkából származó adórendszeren kívüli keresettel összefüggésben bevallási kötelezettség sem a Megrendelőt, sem a Szolgáltatót nem terheli.

A háztartási alkalmazott foglalkoztatása után társadalombiztosítási ellátás nem jár, a Szolgáltató háztartási alkalmazott nem minősül biztosítottnak, ezen a jogcímen térítésmentes egészségügyi szolgáltatást sem vehet igénybe.

Amennyiben a Megrendelő a bejelentési kötelezettségének eleget tett a Szolgáltató után, adó és járulék fizetési kötelezettsége nem keletkezik. A Szolgáltatónak még abban az esetben sem keletkezik adó- és járulékfizetési kötelezettsége, ha a Megrendelő a bejelentési kötelezettsége teljesítését elmulasztotta.

Ha a Megrendelő nem teljesíti a bejelentési kötelezettségét, a mulasztással érintett naptári hónapokban a háztartási alkalmazott Szolgáltatónak kifizetett bevétel teljes összege után a mindenkor hatályos személyi jövedelemadóról szóló törvény, a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló törvény és a szociális hozzájárulási adóról szóló törvény általános rendelkezései szerint meg kell az adót és a járulékokat fizetnie, valamint 100 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható. Amennyiben a mulasztás a Megrendelő érdekkörébe eső okra vezethető vissza akkor a Megrendelő fizeti meg a személyi jövedelemadót és a társadalombiztosítási járulékot is, ami ezekben a jogviszonyokban egyébként a magánszemélyt terhelné.

 1. Igazolás

A háztartási alkalmazott igazolást kérhet a foglalkoztatótól adórendszeren kívüli keresetéről, annak megszerzésekor. Ha a háztartási alkalmazottat ugyanaz a foglalkoztató egy adott hónapban több napon is foglalkoztatja, a háztartási alkalmazott az igazolást az adott hónapban az utolsó munkavégzéssel töltött napon kérheti.

A háztartási alkalmazott kérésére a foglalkoztató az igazolást havonta köteles kiállítani és kiadni (MINTA letölthető innen).

2.5. Fizetés

A Megrendelő által fizetendő ellenérték minden esetben a Seniorcentrum Platformon a kiválasztott Szolgáltatás mellett Magyarország törvényes fizetőeszközében (forintban) feltüntetett, adott esetben az általános forgalmi adót tartalmazó (bruttó) összeg. A Szolgáltató a Megrendelő által fizetett díjat az időpontfoglalás véglegesítését követően nem módosíthatja. 

Amennyiben ezzel ellentétes információ nem jut a Seniorcentrum Kft. tudomására, a szolgáltatás az időpontot követő naptári napon 20 (húsz) órakor teljesítettnek minősül (teljesítés időpontja).

A Barion a teljesítés időpontjában vonja le a Megrendelőtől a bankkártyáján zárolt összeget, amiről a Szolgáltató és a Megrendelő is a Seniorcentrum Platform által küldött automatikus e-mailben értesül. Egyéni vállalkozó, egyéni cég vagy gazdasági társaság Szolgáltató esetén a számlát a Szolgáltató állítja ki és küldi meg saját számlázó programjából elektronikus úton (e-mailben) a Megrendelő részére. Ezúton is felhívjuk a figyelmet, hogy a Megrendelő kizárólagos felelőssége, hogy az általa megadott e-mail címen a részére küldött elektronikus üzeneteket és azok mellékleteit, vagyis a Szolgáltató által kiállított számlát fogadni tudja. 

A Megrendelő a teljesítéssel kapcsolatosan kifogást nyújthat be a Seniorcentrum ügyfélszolgálatán, ha a szolgáltatásra nem vagy nem a megrendelésnek megfelelően került sor. 

Amennyiben a teljesítéssel szemben a Megrendelő kifogást emel, a Seniorcentrum Kft. a panaszügyintézésre irányadó – a jelen ÁSZF 5. pontjában található – szabályok szerint kivizsgálja az ügyet.

2.6. A szolgáltatás értékelése

A Megrendelő a szolgáltatás igénybevételét követő 7 (hét) naptári napon belül szabad szöveges értékelést (véleményt) küldhet e-mailben az info@seniorcentrum.hu címre, mely a Szolgáltató profilján bárki számára látható módon megjelenhet és a későbbiekben nem módosítható. 

Az értékelés nem automatikusan jelenik meg, azt a Seniorcentrum Kft. előzetesen áttekinti az esetleges nem megfelelő tartalom kiszűrése érdekében. 

A Seniorcentrum Platform nem tesz közzé sértő, személyeskedő vagy egyébként oda nem illő tartalmú értékeléseket. Amennyiben a Megrendelő nem elégedett a Szolgáltatással, panaszát a jelen ÁSZF 5. pontjában foglalt rendelkezéseknek megfelelően a Seniorcentrum ügyfélszolgálatán vagy közvetlenül a Szolgáltatónál jelezheti. 

Ha az értékelés ellen a Szolgáltató kifogást emel és a Megrendelő nem erősíti meg, hogy az értékelés a valóságnak megfelel, azt a Seniorcentrum Kft. eltávolítja a Seniorcentrum Platformról. 

 1. Jogok és kötelezettségek

3.1. A Megrendelő jogai és kötelezettségei   

A Megrendelő jogosult a Seniorcentrum Platform szolgáltatásait térítésmentesen használni. 

A Megrendelő köteles a Seniorcentrum Platformot rendeltetésszerűen használni és a jelen ÁSZF rendelkezéseit betartani. 

A Megrendelő minden esetben köteles valós és pontos adatokat szolgáltatni a Seniorcentrum Platformon, adatváltozás esetén azokat frissíteni. A megadott adatok valótlanságából, esetleges pontatlanságából eredő károkért kizárólag a Megrendelő felelős.

A Megrendelő köteles biztosítani, hogy a Barion felületen megadott bankkártya adatok helyesek legyenek, és elegendő fedezet legyen a kártyához tartozó bankszámlán. A Megrendelő kizárólag olyan bankkártya adatokat adhat meg, amelyhez tartozó bankszámla tulajdonosa és rendelkezési jogosultja saját maga, illetve amely bankszámla felett jogszerűen rendelkezik.

Amennyiben más személy számára foglal időpontot, a Megrendelőnek minden esetben rendelkeznie kell a Szolgáltatást igénybe vevő vagy törvényes képviselője kifejezett hozzájárulásával ahhoz, hogy adatai a Seniorcentrum Platformon keresztül továbbításra kerüljenek a választott Szolgáltató részére. A Megrendelő a Szolgáltatást igénybe vevőről is valós és pontos adatokat köteles szolgáltatni a Szolgáltató részére. A Megrendelő köteles a Seniorcentrum Platformon megrendelt szolgáltatásokat és a lefoglalt időpontot a Szolgáltatást igénybe vevővel egyeztetni.

A Megrendelő köteles a Seniorcentrum Platformon használt jelszavát bizalmasan kezelni, profilját és a Seniorcentrum Platformon tárolt adatokat megóvni a jogosulatlan hozzáféréstől. A Megrendelő köteles a haladéktalanul tájékoztatni a Seniorcentrumot profilja bármilyen jogosulatlan felhasználásáról vagy a biztonságot sértő egyéb eseményről.

A Megrendelő felelős azért, hogy megfelelően tájékozódjon a Seniorcentrum Platformon elérhető Szolgáltatók által nyújtott szolgáltatásokról, valamint, hogy betartsa a Szolgáltatók által a szolgáltatások igénybevételével kapcsolatban esetlegesen meghatározott feltételeket és iránymutatásokat.

A Megrendelő jogosult a Szolgáltató és közötte felmerülő vitás ügyek (panaszügyek) elintézéséhez a Seniorcentrum ügyfélszolgálatának közreműködését igénybe venni, továbbá a Seniorcentrum Platformmal kapcsolatos saját panaszával is a Seniorcentrum ügyfélszolgálatához fordulhat. 

A Megrendelő tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy a Szolgáltató a Seniorcentrum Platform által közvetített Megrendelővel az első visszaigazolt időpontfoglalást követő 12 (tizenkét) hónapon belül kizárólag a Seniorcentrum Platformon keresztül léphet kapcsolatba és tarthat fenn kapcsolatot további szolgáltatások nyújtása céljából. Amennyiben a Megrendelő a Seniorcentrum Platform megkerülésére tesz ajánlatot a Szolgáltatónak, a Szolgáltató köteles a Seniorcentrum Platform megkerülésével történő szolgáltatásnyújtást megtagadni és az ajánlattételről a Seniorcentrum ügyfélszolgálatát értesíteni. 

 

3.2.        A Seniorcentrum jogai és kötelezettségei     

A Megrendelő és a Szolgáltató között a Seniorcentrum Platform közvetítésével létrejövő szerződésekben a Seniorcentrum Kft. nem szerződő fél, a Seniorcentrum Kft. tevékenysége a Seniorcentrum Platform biztosításával csak a szerződések megkötésének elősegítésére, valamint a Szolgáltatókat megillető díjak beszedésére irányul. A Seniorcentrum Kft. nem nyújt egészségügyi, gondozási vagy egyéb személyi szolgáltatásokat. A Seniorcentrum Platform nem tekinthető egyik Szolgáltató vagy annak szolgáltatásai ajánlásának vagy támogatásának sem.

A Seniorcentrum Kft. a Seniorcentrum Platform működtetésére és ahhoz kapcsolódóan ügyfélszolgálat működtetésére vállal kötelezettséget, azzal azonban, hogy jogosult a Seniorcentrum Platform funkcióit módosítani vagy a Seniorcentrum Platformot megszüntetni. 

A Seniorcentrum Kft. jogosult a Megrendelő által feltöltött tartalmakat (profilfotót) ellenőrizni és moderálni. 

A Seniorcentrum Kft. súlyos szerződésszegés esetén jogosult a Megrendelőt a Seniorcentrum Platformról kizárni. 

Ha a Seniorcentrum Kft. a jelen ÁSZF alapján vagy egyébként őt megillető valamely jogot nem gyakorol, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról való lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes.

 1. Felelősségkorlátozás

A Seniorcentrum Kft. a Szolgáltatók által a Seniorcentrum Platformon közzétett adatok és információk valódiságáért vagy pontosságáért, valamint az azok felhasználásából eredő esetleges károkért és hátrányokért semmilyen felelősséget nem vállal. A Szolgáltatók által a Seniorcentrum Platformon keresztül vállalt szolgáltatások teljesítése kizárólag a Szolgáltatók felelőssége. A szolgáltatásnyújtás keretében végzett tevékenységek végzése során okozott károkért és esetleges személyiségi jogsértésért kizárólag a Szolgáltató tartozik felelősséggel, illetve helytállással. A Seniorcentrum Kft. nem tartozik felelősséggel a Megrendelő vagy a Szolgáltatást igénybe vevő irányában a Szolgáltató hibás, késedelmes teljesítéséért, mulasztásaiért, esetleges károkozó magatartásáért. 

A Seniorcentrum Kft. a Seniorcentrum Platform folyamatos működtetését korszerű technikai megoldásokkal és eszközökkel igyekszik biztosítani, ugyanakkor annak megbízhatóságáért és hibamentes működéséért felelősséget nem vállal. A Seniorcentrum kizárja felelősségét a Seniorcentrum Platform rajta kívül álló okokkal összefüggésben felmerülő meghibásodásáért, mint pl. az internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodás, bármilyen eredetű technikai leállás, kártékony kódok.

A Seniorcentrum Kft. a Seniorcentrum Platform online felületén rendszeres karbantartást végez, amely a Seniorcentrum Platform szolgáltatásainak korlátozásával vagy szünetelésével járhat. A karbantartási munkálatokra lehetőség szerint, de nem kizárólag 22.00 és 06.00 óra között kerül sor, alkalmanként legfeljebb 48 (negyvennyolc) óra időtartamban. 

A Seniorcentrum Kft. a tervezett karbantartások időpontjait legalább 2 (kettő) munkanappal korábban bejelenti a Seniorcentrum Platformon. A nem tervezett (váratlan hiba elhárítására irányuló) karbantartások időpontjait a Seniorcentrum Kft. nem köteles előre bejelenteni. A Seniorcentrum Kft. a karbantartással összefüggésben keletkező esetleges károkért felelősséget nem vállal.

A Seniorcentrum Kft.-t nem terheli felelősség, ha a Seniorcentrum Platform működésének folyamatosságát a Seniorcentrum Kft. ellenőrzési körén kívül álló, elháríthatatlan külső ok (vis maior) miatt nem tudja biztosítani. Vis maior helyzetnek minősül különösen a háború, a természeti katasztrófa és szélsőséges időjárási körülmény (így különösen földrengés, árvíz, tűzeset), valamint a veszélyhelyzet alapjául szolgáló járványveszély. 

A Seniorcentrum Kft. a jelen ÁSZF megszegésével okozott károkért, valamint bármely egyéb okból a Megrendelővel vagy a Szolgáltatást igénybe vevővel szemben esetlegesen felmerülő kártérítési felelőssége megállapítása esetén káreseményeként legfeljebb a Megrendelő aktuális időpontfoglalása során tőle levont vagy a bankkártyáján zárolt összeg erejéig felel. A Seniorcentrum Kft. a következményi károkért (pl. elmaradt haszon) való felelősségét a jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben, kifejezetten kizárja.

 1. Panaszkezelés és ügyfélszolgálat

5.1. A Szolgáltatóval szembeni panasz

Amennyiben a Megrendelőnek vagy a Szolgáltatást igénybe vevőnek panasza merül fel a Szolgáltatóval szemben, panaszával a Seniorcentrum ügyfélszolgálatához fordulhat. 

A panaszt az alábbi módon nyújthatja be:

    E-mailben az info@seniorcentrum.hu címre

    Online a www.seniorcentrum.hu oldalon keresztül: www.seniorcentrum.hu/kapcsolat

A Seniorcentrum ügyfélszolgálata a beérkezett panaszt saját panaszkezelési szabályai szerint 3 (három) munkanapon belül egyedi azonosító számmal látja el és rövid úton megvizsgálja, szükség esetén további információkat kér a panaszostól. A Seniorcentrum ügyfélszolgálata a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, mely az alábbiakat tartalmazza:

 • a panaszos neve, címe,
 • a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 • a panasz részletes leírása, a panaszos által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 • a jegyzőkönyvet felvevő személy aláírása,
 • a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 • a panasz egyedi azonosító száma.

Amennyiben az érintett felek azonosíthatók és az ügy kivizsgálható, a Seniorcentrum ügyfélszolgálata a panaszt esetleges észrevételeivel, javaslataival együtt továbbítja a Szolgáltató részére, aki a panasszal kapcsolatos álláspontjáról, illetve a probléma orvoslására tett intézkedésekről 8 (nyolc) naptári napon belül köteles tájékoztatni a Seniorcentrum ügyfélszolgálatát. Amennyiben a Szolgáltató határidőn belül nem orvosolja a problémát vagy nem tájékoztatja a Seniorcentrum ügyfélszolgálatát az álláspontjáról, a Seniorcentrum ügyfélszolgálata figyelmeztetésben részesíti és erről a Megrendelőt tájékoztatja. Egyebekben a Seniorcentrum ügyfélszolgálata a bepanaszolt Szolgáltató érdemi válaszát a panaszról felvett jegyzőkönyvvel együtt továbbítja a Megrendelő részére. 

Abban az esetben, ha a Megrendelő panaszát a Szolgáltató elutasítja, akkor egyfelől elutasító álláspontját indokolni köteles, másfelől tájékoztatást kell adnia arról, hogy Szolgáltatóként tett-e a székhelye szerinti békéltető testületnél vagy – valamennyi békéltető testületre kiterjedő hatállyal – a Magyar Kereskedelmi és Iparkamaránál általános alávetési nyilatkozatot. Ilyen esetben a Seniorcentrum ügyfélszolgálata az előbbiek szerinti indokolással és tájékoztatással ellátott érdemi választ kiegészíti azzal a tájékoztatással, hogy a Megrendelő panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti (ideértve az illetékes hatóság, illetve a Megrendelő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét). 

Amennyiben a panasz kivizsgálásának eredményeként megállapítást nyer, hogy a Szolgáltató a szolgáltatást nem teljesítette, vagy nem szerződésszerűen (azaz nem a megrendelésnek és az alkalmazandó jogszabályi előírásoknak megfelelően) teljesítette, a Seniorcentrum Kft. vállalja, hogy a Megrendelőtől levont tranzakciós díjat 3 (három) naptári napon belül visszautalja, a Szolgáltató pedig köteles a hozzá befolyt szolgáltatási díj összegét visszatéríteni a Megrendelő részére.  

A Seniorcentrum ügyfélszolgálata a felek vitáját nem dönti el, csak közreműködik a panaszügyintézésben, viszont a nem megfelelően kezelt vagy sorozatos panaszok eredményeképpen a bepanaszolt Szolgáltató vagy Megrendelő kizárásra kerülhet a Seniorcentrum Platformról. A Seniorcentrum ügyfélszolgálatának igénybevétele nem kötelező, a Megrendelő panaszával közvetlenül is megkeresheti a Szolgáltatót, illetve bírósághoz vagy más hatósághoz fordulhat jogorvoslatért. 

5.2. A Seniorcentrum Kft.-vel szembeni panasz

A Megrendelő jogosult a Seniorcentrum Platformmal vagy egyébként a jelen ÁSZF teljesítésével kapcsolatban felmerülő panaszát a www.seniorcentrum.hu oldal ügyfélszolgálati felületén jelezni a Seniorcentrum ügyfélszolgálata felé és annak kivizsgálását kérni. A panasz akkor vizsgálható ki, ha tartalmazza a Megrendelő azonosításához szükséges információkat és elérhetőségi adatait, a kifogásolt magatartás, tevékenység vagy mulasztás, illetve sérelmezett állapot, vagyis a panasz részletes leírását, valamint az annak alátámasztására szolgáló információkat és bizonyítékokat, ha vannak. A Seniorcentrum ügyfélszolgálata a beérkezett panaszt 3 (három) munkanapon belül egyedi azonosító számmal látja el és megvizsgálja, hogy minden információ rendelkezésre áll-e a panasz kivizsgálásához. Amennyiben a panasz hiányosan került benyújtásra, felhívja a Megrendelőt a szükséges információk megadására. Ha a Megrendelő a felhívást nem vagy újfent hiányosan teljesíti és ezért a panasz vagy a Megrendelő, illetve Szolgáltatást igénybe vevő nem azonosítható, akkor a Seniorcentrum ügyfélszolgálata a panasz ügyet további kivizsgálás nélkül lezárja és erről a Megrendelőt (ha lehetséges) értesíti. 

Ha minden információ rendelkezésre áll a panasz kivizsgálásához, a Seniorcentrum ügyfélszolgálata a panaszt kivizsgálja, szükség szerint intézkedik a probléma orvoslása iránt, és a panasz beérkezését követő legfeljebb 30 (harminc) naptári napon belül érdemi választ küld a Megrendelő részére. A panaszt elutasító álláspontját a Seniorcentrum Kft. indokolni köteles, egyúttal tájékoztatást kell adnia arról, hogy a Megrendelő panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti (ideértve az illetékes hatóság, illetve a Megrendelő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét), kitérve arra is, hogy a Seniorcentrum Kft. tett-e a székhelye szerinti békéltető testületnél vagy – valamennyi békéltető testületre kiterjedő hatállyal – a Magyar Kereskedelmi és Iparkamaránál általános alávetési nyilatkozatot. A békéltető testületekről és elérhetőségeikről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu.

5.3. Alternatív vitarendezési lehetőségek

A Megrendelő a jelen ÁSZF létrejöttével és teljesítésével kapcsolatos, valamint a Seniorcentrum Platform minőségével, biztonságosságával, a Seniorcentrum Kft. által nyújtott szolgáltatás minőségével összefüggő vitás ügyekben jogosult békéltető testülethez fordulni. Az eljárásra a Megrendelő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes, illetve belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a Seniorcentrum Kft. székhelye szerinti békéltető testület, vagy a Megrendelő erre irányuló kérelme alapján az előbbiek helyett a kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

A Seniorcentrum székhelye szerint illetékes békéltető testület neve, elérhetősége:

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett

Budapesti Békéltető Testület

Székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111.

Telefonos elérhetősége: +36 (1) 488 21 31

Internetes elérhetősége: https://bekeltet.bkik.hu

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény értelmében a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a Megrendelő mint fogyasztó a Seniorcentrum Kft.-vel mint érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.

Az Európai Parlament és a Tanács fogyasztói jogviták online rendezéséről szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU rendelete alapján az Európai Bizottság létrehozott egy online vitarendezési platformot az Európai Unióban tartózkodási hellyel rendelkező fogyasztók és az Európai Unióban letelepedett szolgáltatók közötti, online adásvételi és szolgáltatási szerződésekből eredő kötelezettségekkel kapcsolatban felmerülő jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezésére. A Megrendelő a szolgáltatásokkal kapcsolatos panasz esetén ezt az Európai Bizottság által működtetett internetes felületet, az online vitarendezési platformot (OVR platform) is igénybe veheti a jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése (alternatív vitarendezés) céljából. Az OVR platform itt érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr.

 1. Szerződésszegés és a szerződés megszüntetése

6.1. A szerződésszegés esetei

A Megrendelő részéről súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, de nem kizárólag, ha:

– a Seniorcentrum Platformon szándékosan valótlan adatokat szolgáltat;

– jogosulatlanul szolgáltat adatokat a Szolgáltatást igénybe vevő vagy más személy nevében;

– a visszaigazolt időpontokat több alkalommal késői időpontban (24 órán belül), indoklás nélkül lemondja, vagy a Szolgáltatást igénybe vevő nem jelenik meg, illetve a Szolgáltató bejutását nem biztosítja; 

– több alkalommal alaptalanul emel kifogást a Szolgáltatás teljesítésével kapcsolatban; 

– több alkalommal valótlan vagy egyébként kifogásolható tartalmú értékelést ad a Szolgáltatókról;

– vele szemben a Szolgáltatók több alkalommal is panaszt tesznek, melyeket nem sikerül tisztázni vagy orvosolni; 

– a Seniorcentrum Kft. jóhírnevét sértő vagy veszélyeztető magatartást tanúsít;

– a Seniorcentrum Platform megkerülésére tesz ajánlatot a Szolgáltatónak. 

6.2. A szerződés Seniorcentrum Kft. általi felmondása

Ha a Seniorcentrum Kft. megítélése szerint a szerződésszegés következményei elháríthatók (pl. a valótlan adatok helyesbíthetők), a Seniorcentrum Kft. felszólíthatja a Megrendelőt a regisztráció során megadott e-mail címére küldött elektronikus levélben a szerződésszerű állapot helyreállítására a Megrendelő profiljának egyidejű felfüggesztése mellett. Ha a Megrendelő a felszólításnak haladéktalanul, de legfeljebb 3 (három) munkanapon belül nem tesz eleget, vagy ha a szerződésszerű állapot nem állítható helyre, illetve a súlyos szerződésszegés következményei nem háríthatók el, a Seniorcentrum Kft. azonnali hatállyal felmondja szerződést és a Megrendelő profilját inaktiválja, melyre vonatkozó döntését és annak indokait a Megrendelővel a regisztráció során megadott e-mail címére küldött elektronikus levélben közli. 

A profil inaktiválása következtében a Megrendelőnek megszűnik a hozzáférése a Seniorcentrum Platformhoz, a továbbiakban nem tudja használni a Seniorcentrum Platform szolgáltatásait.

6.3. A szerződés Megrendelő általi felmondása

A szerződést a Megrendelő bármikor azonnali hatállyal indoklás nélkül felmondhatja a Platform felhasználói felületén, a Kuka gombra kattintva, melynek következtében a Megrendelő valamennyi folyamatban lévő foglalt időpontja lemondásra kerül. 

A Megrendelő általi felmondással a megrendelői profil inaktiválásra kerül, azonban amennyiben a Megrendelő a későbbiekben mégis szeretné használni a Seniorcentrum Platform szolgáltatásait, akkor azt a felmondást (inaktiválást) követő 5 (öt) éven belül jelezheti a Seniorcentrum ügyfélszolgálatán a www.seniorcentrum.hu/kapcsolat oldalon vagy az info@seniorcentrum.hu címre küldött e-mailben. A profil újra aktiválásának feltétele a jelen ÁSZF, valamint a Megrendelők, illetve Szolgáltatást igénybe vevők részére szóló Adatkezelési Tájékoztató akkor hatályos rendelkezéseinek elfogadása. 

Az inaktiválást követő 5 (öt) év elteltével a Megrendelő fiókja véglegesen és visszafordíthatatlanul törlésre kerül. 

6.4. A szerződés megszűnésének egyéb esetei

A szerződés abban az esetben is megszűnik és a Megrendelő profilja inaktiválásra kerül, ha az utolsó belépése óta 1 (egy) év eltelt, és a Megrendelő a Seniorcentrum Platform által küldött emlékeztető e-mail ellenére sem lép be a Seniorcentrum Platformra. 

A szerződés akkor is megszűnik, ha a Seniorcentrum Kft. megszünteti a Seniorcentrum Platformot. A Seniorcentrum Kft. erre vonatkozó döntését a Seniorcentrum Platformon, a Seniorcentrum Platform megszüntetését megelőző 30 (harminc) naptári nappal közzéteszi.

 1. Záró rendelkezések

7.1. Az ÁSZF elérhetősége és értelmezése

A jelen ÁSZF mindenkor hatályos szövege a www.seniorcentrum.hu oldalon áll rendelkezésre. A Seniorcentrum Kft. kérésre a korábban hatályban volt ÁSZF-eket rendelkezésre bocsátja.

A jelen ÁSZF rendelkezései a magyar jogszabályok szerint értelmezendők, és az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben Magyarország hatályos jogszabályai alkalmazandók. 

7.2. Az ÁSZF módosítása

A Seniorcentrum Kft. fenntartja a jogot, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseit egyoldalúan megváltoztassa. A Seniorcentrum Kft. a módosuló rendelkezéseket a hatálybalépést megelőzően legalább 15 (tizenöt) naptári nappal a www.seniorcentrum.hu oldalon a hatálybalépés dátumának feltüntetésével közzéteszi, egyidejűleg a Megrendelőket közvetlenül, a regisztráció során megadott e-mail címükre küldött elektronikus levélben is értesíti. 

Ha a Megrendelő a módosuló rendelkezéseket nem fogadja el, jogosult a Seniorcentrum Kft.-vel fennálló szerződését a módosítások hatálybalépését megelőzően felmondani. A felmondásra a jelen ÁSZF 6. pontjában foglalt rendelkezések irányadók, azzal az eltéréssel, hogy az legkésőbb a módosuló rendelkezések hatálybalépése napján hatályossá válik. Ha a Megrendelő nem gyakorolja a felmondás jogát és a Seniorcentrum Platform funkcióit az ÁSZF módosításának hatálybalépését követően tovább használja, azzal elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el az ÁSZF módosított tartalmát. 

A Seniorcentrum Kft. az ÁSZF-et visszamenőleges hatállyal nem módosítja. Az ÁSZF módosuló rendelkezései csak a hatálybalépést követően visszaigazolt időpontfoglalások tekintetében alkalmazandók. 

7.3. Joghatósági kikötés

A Seniorcentrum Kft. és a Megrendelő a jelen ÁSZF-ből eredő jogvitáikat elsősorban békés úton, egyeztetéssel próbálják meg rendezni; ennek sikertelensége esetére a magyar bíróságok joghatóságát kötik ki.