MEGHATALMAZÁS

Alulírott, ……………….. (születési helye és ideje: ………………, anyja neve: …………………, lakcíme: ………………….., a továbbiakban: Meghatalmazó), mint a ………………(cégnév)….. (székhely: …………….., cégjegyzékszám.: ………………..,  adószám: ………………….., képviseli: ………………….) képviseletére jogosult vezető tisztségviselője, 

m e g h a t a l m a z o m

……(név)……  -t (születési helye és ideje: ……………………….., anyja neve: ………………………, lakcím: …………………………………., a továbbiakban: Meghatalmazott),

hogy a ….(cégnév)…. nevében az app.seniorcentrum.hu weboldalon működtetett Seniorcentrum Platformon szolgálatói profilt hozzon létre, azt aktiválja, a Seniorcentrum Tanácsadó és Szolgáltató Kft.-vel (székhely: 1144 Budapest, Vezér u. 47. 8. em. 85., cégjegyzékszám: 01-09-415257, képviseli: Csillag Gabriella Erzsébet ügyvezető) a Seniorcentrum Platform használatára vonatkozó szerződést megkösse.

Jelen meghatalmazás ……………………-ig érvényes.

Kelt: ……………………., 202… év……………hó … napján

 _____________________

Meghatalmazó

A meghatalmazást elfogadom:

_____________________

Meghatalmazott

Előttünk, mint tanúk előtt:

1. Név: ……………………………………..

2. Név:…………………………………

    Lakcím: …………………………………

    Lakcím: ……………………………..

   Szem.ig.szám: ……………………………        Szem.ig.szám: ……………………….

   Aláírás: ……………………………………       Aláírás: ………………………………

PDF-ben INNEN letölthető.