A hazai szociális idősgondozás tekintetében elsődlegesen a helyi önkormányzati ellátásra és a hozzátartozókra hárul az ellátási kötelezettség.

A szociális szolgáltatások közül a szociális étkeztetést, a házi segítségnyújtást, valamint a családsegítést valamennyi településen biztosítani kell. Leszámítva a házi segítségnyújtást, az önkormányzat többségében intézményi keretek között szervezi meg a segítségnyújtást.

Vannak települések, ahol az önkormányzat által fenntartott intézményben biztosított a szolgáltatás, illetve ún. térségi társulási formában működik és vannak olyanok is, ahol kiszervezik a feladatellátást egyházi vagy civil szervezet végzi az ellátás szervezését.

A magas gondozási igényű– ezen csoportba tartozik a szociális idősellátást igénybevevők döntő többsége -,  jellemzően idősek és családtagjaik segítését lenne hivatott biztosítani a házi segítségnyújtás és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás. Ezek azonban rendkívül esetlegesen működnek, nagy települési különbségeket mutatva. A szolgáltatásokhoz való hozzáférést, a jogosultságot, az igénybevételt, a szolgáltatásért fizetendő térítési díjat az önkormányzatok a helyi rendeletekben szabályozzák.

Nézzük a konkrétumokat

Étkeztetés

Az étkeztetés keretében a törvény szerint legalább napi egyszeri meleg ételt kell biztosítani azoknak a szociálisan rászorultaknak, akik önmaguk vagy eltartottjaik részére átmeneti vagy tartós jelleggel nem képesek biztosítani koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, hajléktalanságuk miatt.

Házi segítségnyújtás

Az önkormányzat köteles gondoskodni továbbá a házi segítségnyújtást igénylő idősekről. A házi segítségnyújtás alapvető célja, hogy a településen élő rászorulók önálló életvitelének fenntartását lakóhelyükön, saját lakásukban segítse és szükségleteiknek megfelelően, egyenlő eséllyel hozzáférhető szolgáltatást nyújtson a legszükségesebb elemi életfeltételek biztosítása érdekében. A házi segítségnyújtás célja, hogy a szociális idősgondozás keretében az ellátandó fizikai, mentális, szociális szükséglete saját környezetében, életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen. Feladat továbbá, hogy az ellátott fizikai, mentális és egészségügyi állapotának hosszútávon történő megőrzése biztosított legyen.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

A jelzőrendszeres szolgáltatások célja, hogy az idős emberek hirtelen fellépő rosszullét vagy egyéb vészhelyzet esetén is biztonságban érezhessék magukat. Az ellátás igen sokrétű lehet. Az önkormányzatok által biztosított szolgáltatás igénybevétele kapacitásfüggő, a többnyire nyakban hordható apró készülékek segítségével 24 órában lehet jelezni baj esetén. Az esetek többségében ezek a készülékek hangkapcsolatot is biztosítanak egy diszpécserrel, így el tudjuk mondani, hogy mi történt. Ezt követően szakképzett gondozó érkezik a helyszínre, de ezzel egyidejűleg szükség esetén mentőt is hívhat a szolgáltató, illetve az általunk megjelölt személy(eke)t is értesítheti.

Szociális segítség

A szociális idősgondozás keretében a következő feladatokra terjed ki a szociális segítés: a lakókörnyezeti higiénia megtartása, háztartási tevékenységben való közreműködés, veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzése és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában történő segítségnyújtás, valamint – szükség esetén – a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítését.  A szolgáltatás esetében arról, hogy az adott településen elérhető-e, a helyi önkormányzat szociális irodájában tudnak felvilágosítást adni.

Nappali ellátás biztosítása

A háromezer főnél nagyobb lakosságszámú településeken kötelező a nappali ellátás biztosítása valamilyen formában. A saját otthonukban élő beteg vagy idős, de önellátásra még részben képes személyek részére napközbeni tartózkodás biztosítása, a társas kapcsolatok támogatása, az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésének lehetővé tétele a minimum szolgáltatás az önkormányzatok részéről. Ennek speciális formája a demens nappali ellátás, ahova a demencia tünetegyüttesbe sorolt betegségek valamelyikével diagnosztizált betegek vehetők fel (demencia kórképet megállapító szakvélemény kell). Fontos, hogy a települési önkormányzat szociális rendeletében rögzítettek a felvételi eljárás szabályai és fizetendő térítési díj mértéke is.

Honnan szerezzünk információt?

Tájékozódni, információt kérni az adott településen szociális intézményénél, illetve a helyi önkormányzat szociális irodáján javasolt. Piaci alapú ápolást, gondozást néhány kattintással rendelhet a www.seniorcentrum.hu oldalon. További az idősgondozás témában készített, érdekes szakértői írásokat itt talál.

Telefon: +36 20 494 64 04
E-mail: info@seniorcentrum.hu

 

 

 

Ossza meg cikkünket itt: